Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2017 13:20 OŚ.6220.13.2016.BJU Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z budynkiem stacji w m. Szczęsna gm. Grójec” na dz. nr ewid. 17/2.
09.02.2017 12:08 GP.6733.35.2016. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na działkach nr ewid. 69 w miejscowości Krobów oraz 72/3 w miejscowości Marianów, gmina Grójec
08.02.2017 10:43 GP.6721.1.1.2017.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chudowola i Gościeńczyce, gmina Grójec oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wymienionego planu miejscowego
07.02.2017 09:02 GP. 6733. 2. 2017. JM Obw. - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wstawienie konstrukcji 0(2go)-12/12 w istniejącą LSN – 15 kV, budowa odcinka linii kablowej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Mirowice , gm. Grójec, na dz. nr 287/3.
01.02.2017 13:47 GP.6733.22.2016.JM Sprostowanie z urzędu oczywistą omyłkę w obwieszczeniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 06.10.2016r. z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s ul. Kasprzaka 25
01.02.2017 08:10 GP.6733.1.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowę odcinka napowietrznej linii NN STS „Kośmin 2 Wieś” w przęsłach 2/P-10 do 4/BP-10 oraz budowę elektroenergetycznej linii kablowej NN w miejscowości Kośmin, gm. Grójec
25.01.2017 13:12 GP.6721.4.7.2015.ID Obw. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368
25.01.2017 13:07 GP.6721.4.8.2015.ID Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368 oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
24.01.2017 14:24 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu.
23.01.2017 15:37 OŚ.6220.14.2016.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „wykonaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach nr 2, 14/1 i 26/1 w m. Bikówek, gm. Grójec

1 2 3 4 5 6 następna